Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 31  2018/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşegül PALTA

NO Makale Adı
1540990224 ÖĞRETMENLERİN İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİ VE YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ve yöneticilerinin liderlik stillerine ilişkin algılarını incelemektir. Araştırma ilişkisel ve tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemi 329 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 17.00 programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; branşlarına göre öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ve yöneticilerinin liderlik stillerine ilişkin algı puanlarından dönüşümcü liderlik ve okula yabancılaşma puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Cinsiyetlerine göre öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ve yöneticilerinin liderlik stillerine ilişkin algı puanlarından dönüşümcü liderlik, sürdürümcü liderlik ve okula yabancılaşma puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Okuldaki hizmet sürelerine göre öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ve yöneticilerinin liderlik stillerine ilişkin algı puanlarından dönüşümcü liderlik, serbestlik tanıyan liderlik ve yalıtılmışlık puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Kıdemlerine göre öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ve yöneticilerinin liderlik stillerine ilişkin algı puanlarından sürdürümcü liderlik puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin serbestlik tanıyan liderlik algıları ile güçsüzlük, anlamsızlık ve yalıtılmışlık düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde ve öğretmenlerin serbestlik tanıyan liderlik algıları ile okula yabancılaşma düzeyleri arasında düşük düzeyde negatif yönde ilişki vardır. Öğretmenlerin dönüşümcü liderlik algıları ile güçsüzlük, anlamsızlık ve yalıtılmışlık düzeyleri arasında düşük düzeyde negatif yönde ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: işe yabancılaşma, liderlik, öğretmen