Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 86  2023/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emine Evren BÜYÜKBURÇLU EROL, Oya ÇINAR KANIK

NO Makale Adı
1697787295 ALFRED SCHNITTKE’NİN PİYANO VE YAYLI SAZLAR İÇİN KONÇERTO (1979) ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu makale, Schnittke'nin ‘Piyano ve Yaylı Sazlar için Konçerto’sunun içindeki piyano partisinin yapısal, teknik, biçimsel ve müzikal yönlerinin detaylı bir incelemesini sunarak, eserin hazırlık ve yorumlanma süreçlerine dair bestecinin kompozisyon ve müzikal anlayışını ele almaktadır. Bu anlamda nitel yöntemlerden doküman analizinin kullanıldığı bu çalışmada ilk olarak bestecinin yaşamında müzikal anlayışını çeşitlendiren dönüm noktaları incelenmiştir. Ardından, Schnittke’nin müzikal üslubunun temelini oluşturan polistilistik yaklaşım üzerinde durulmuş ve bu yaklaşımı eserinde nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Son olarak, seçilen H. Sikorski (2009) edisyonu üzerinde, Schnittke’nin ‘Piyano ve Yaylı Sazlar için Konçerto’su üzerine çeşitli incelemeler yapılmıştır. Eser ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, doğrudan piyano partisinin incelendiği Türkçe bir makaleye rastlanmamıştır. Bu çerçevede, eser; teorisyenler, müzisyenler ve müzikologların çalışmalarının perspektifinde incelenmiş ve konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, bestecinin yaşamı ile kompozisyon anlayışına dair verilerden yola çıkılarak eserin yorumlanmasına ilham verebilecek öneriler sunulmuştur. Çalışma, icracıların ayırt edici ve yaratıcı yorumlarını desteklemeye yönelik değerli bilgiler sunmayı hedeflerken aynı zamanda özgün bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu makalenin temel amacı, Schnittke hakkında yurt içindeki yazılı çalışmaların sınırlı olmasını vurgulamak olmasa da, diğer müzisyenleri onun eserlerini yeniden değerlendirmeye ve incelemeye teşvik etmek, ayrıca eserleri üzerine analizler, eleştiriler ve araştırmalar yapma konusunda teşvik etmek olarak kabul edilebilir. Ayrıca makale, ‘Piyano ve Yaylı Sazlar için Konçerto’sundan yola çıkarak postmodern müziğin ve polistilistik anlayışın tanımlanmasına katkı sağlama amacını taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Schnittke, Postmodernizm, Polistilizm, Konçerto, Piyano, Yaylı Sazlar