Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 88  2023/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mert Can PARLAR

NO Makale Adı
1696082100 TROMBON ÇALIMINDA “BUZZİNG” DUDAK TİTREŞİMİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma, trombon icrası ve eğitiminde dikkat çekici görüş ayrılıklarının olduğu bir tartışma alanı olan dudak titreşimi, literatürde yaygın kullanılan adı ile “buzzing” çalışmaları ve bu çalışmaların olası sonuçları hakkında uzman görüşlerini saptamayı amaçlamaktadır. Verilerin elde edilmesi amacıyla nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmış, araştırma bir olgubilim çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde bulunan Devlet Senfoni Orkestraları, Opera Orkestraları ve Üniversite Orkestralarında görevli 12 profesyonel trombon icracısı ve eğitmeni oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak amacıyla uzman görüşleri toplanmış, içerik analizi tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Sonuçlar tablolar halinde sıralanmış, katılımcılar tarafından verilen cevaplara dair örnekler çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların buzzing çalışmaları ve sonuçları hakkında çoğunlukla olumlu görüşleri olduğu ve mesleki yaşamlarının bir döneminde tüm katılımcıların bu yöntemi uyguladıkları saptanmıştır. Konu hakkında olumsuz görüş beyan edenler, söz konusu çalışmaların etkili olmadığını ve hatta yanlış uygulamalar neticesinde, trombon çalımı ile ilgili temel konularda zararlı etkileri olabileceği belirtmektedirler. Katılımcılar buzzing yöntemini en yüksek oranda bir ısınma çalışması olarak tanımlanmaktadır. Çalışmaların aktif olarak uygulanma düzeyi yüksektir. Ağızlık ile yapılan egzersizler, buzzing yöntemleri arasında ön plan çıkmaktadır. Katılımcıların tamamı öğrencilerini buzzing çalışmalarını denemek için teşvik edeceklerini, çoğunluğu ise bu çalışmaları günlük çalışma programlarında uygulamak üzere tavsiye edeceklerini belirtmiştir.
Anahtar Sözcükler: Trombon, buzzing, dudak çalışmaları