Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 85  2023/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sinem BALTACI , Sanem KÜÇÜKKÖMÜRLER

NO Makale Adı
1691757222 KİŞİLİĞİN DEĞİŞKENLİĞİ: BAĞLAMSAL ÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

Kişilik çoğunlukla sabit bir yapı olarak görülse de, araştırmacılar arasında farklı rollere ve bağlamlara dayalı gelişebilen çeşitli kişilik kalıplarını incelemeye yönelik artan bir ilgi vardır. Kişilikteki bu farklılaşmanın, değişen bir ortama uygun şekilde yanıt verme eğilimini yansıtabileceği düşünülmekle birlikte kimi çalışmalar bu değişkenliğin çeşitli psikolojik problemlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu konunun farklı örneklem ve kültürlerde incelenmesi önemli görünmektedir. Mevcut ön çalışma, bağlamın bireylerin kişiliklerine dair öz algılarını etkilemedeki önemini vurgulayarak bağlam ve kişilik değerlendirmesi arasındaki karmaşık ilişkiyi aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada farklı sosyal ilişkilerin katılımcıların kendi kişilik özelliklerine ilişkin algılarını nasıl etkilediği araştırıldı. 490 katılımcı (294 kadın, 196 erkek ve yaş aralığı 18-26 (Ort. = 21.60, SS = 1.44), Temel Kişilik Özellikleri Envanteri'ni (BPTI) beş farklı senaryo (temel-bağlamsız, anne, baba, arkadaş ve partner ile) içerisinde değerlendirdi. Altı tek-yönlü tekrarlanan-ölçüm grupları için ANOVA analizi ve grup karşılaştırmaları kullanarak yürütülen analizlerde, sonuçlar katılımcıların genel özelliklerinin (bağlamsal vurgu içermeyen puanlar) bağlama bağlı bildirilen özelliklerden farklı olduğunu gösterdi. Ek olarak, genel kişilik puanları ölçümü, diğer dört bağlama bağlı ölçümün ortalama puanı değildi. Katılımcılar kendilerini temel ölçümde neredeyse tüm diğer bağlamlardan daha olumsuz olarak değerlendirdiler. Bu çalışma, bir bireyin kişiliğinin hem genel özellikleri hem de değişkenlik yönleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: kişilik değişkenliği, bağlamsal kişilik, kişilik içi, bağlamsal değişkenlik, kişilik esnekliği