Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 86  2023/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Beyhan Hilal YASLIDAĞ, Abdul Wahab HAMDARD

NO Makale Adı
1690804281 DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2001-2020)

Bu çalışma, Türkiye'nin dış ticareti ile ekonomik büyümesi (kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 2001-2020 yılları arasındaki araştırmanın yıllık olarak istatistikleridir. Araştırmanın değişkenleri gayri safi yurtiçi hâsıla(GSYİH), ihracat ve ithalatı içermektedir. Verilerin analizinde Excel ve Eviews istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. İlk adımda veri durağanlığı test edilmiştir, ardından gecikme uzunluğu belirlenmiştir. Devamında değişkenler arasındaki Johansen eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli test edilmektedir. Son olarak VAR modeline dayalı olarak değişkenler arasındaki Granger Nedensellik uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, GSYİH ile ihracat arasındaki kısa dönemli ve tek yönlü ilişkinin anlamlı olduğunu ve GSYİH artışıyla birlikte ihracat miktarının da arttığını göstermektedir. Uzun dönemde, ithalat ve GSYİH ile arasındaki tek yönlü bir ilişki tespit etmiştir.
Anahtar kelimesi: Ekonomik Büyüme, İhracat, İthalat, Granger Nedensellik Testi, VAR analizi