Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 88  2023/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hakan YAVUZ, Ahmet BIÇAK, Ferhat DURMAZ, Özgür YAVUZ

NO Makale Adı
1690055297 PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNDEKİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

2019 yılında hayatımıza giren Covid-19 Pandemisi ile birlikte birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tüm resmi okullarda, özel okullarda ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitime geçişle birlikte önemli oranda soyut konuların öğretilmeye çalışıldığı Sosyal Bilgiler dersinde bu dersi okutan öğretmenlerin uzaktan eğitime uyum sağlama süreci biraz zor olmuştur. Bu çalışmanın amacı Covid-19 Pandemisi döneminde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlık düzeylerini nasıl değiştiğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2023 yılı Nisan ayı içerisinde Diyarbakır ili sınırları içerisinde görev yapan 20 Sosyal Bilgiler Öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve yapılan görüşmeler sonucunda uzaktan eğitim sürecinde teknoloji okuryazarlık düzeyleri incelenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği uygulanmış ve görüşme sonuçları Betimsel Analiz yöntemi ile incelenerek Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecindeki teknoloji okuryazarlık düzeylerindeki gelişimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma görüşme yapılan öğretmenlerle sınırlıdır. Araştırmada öğretmenlerin pandemi öncesinde yeteri kadar teknoloji okuryazarlık düzeyine sahip olmadıkları öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Pandemi süreci ile birlikte başlayan zorunlu uzaktan eğitim süreci, öğretmenlerin teknolojik okuryazarlık düzeylerinin gelişimine olumlu etki sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Okuryazarlığı, Covid-19 Pandemi, Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler