Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 85  2023/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sevgi KAYALIOĞLU

NO Makale Adı
1688941198 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL ORTAMDAKİ MESLEKÎ DENEYİMLERİ

Korona virüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle öğretmen eğitimi kapsamındaki faaliyetler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülmüştür. Bu araştırmanın amacı görsel sanatlar eğitimi alanında uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen ‘Öğretmenlik Uygulaması 1’ dersinin süreçteki avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin, öğretmenlik tecrübesine katkılarının ve derse ilişkin beklentilerin açığa çıkarılmasıdır. Bir vaka incelemesi olan çalışmanın katılımcılarını, Türkiye’de üç farklı devlet üniversitesinin görsel sanatlar öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 40 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanarak tümevarımcı yaklaşımla analiz edilmiş ve bu aşamada MAXQDA 20.4.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, süreçte karşılaşılan bazı olumsuzlukların yüz yüze eğitimle ortak sorunlar olduğu anlaşılmıştır. Bununla beraber görsel sanatlar öğretmeni adayları, uzaktan eğitimle yürütülen öğretmenlik uygulaması faaliyetlerini “eşsiz bir deneyim” olarak nitelendirmiş; uzaktan eğitimdeki teknolojiye dayalı alt yapının, gelecekte meslekî tecrübelerine katkı sağlayacağına dair inanç geliştirmiştir. Uzaktan eğitimin sanal öğretmenlik tecrübesi kazandırması ve derslerin teknolojiyle bütünleşik yapısından dolayı dijital yetkinliği artırması gibi durumlar, öğretmenlik uygulamalarının güçlü yönleri arasında görülmüştür. Avantajlı yönlerine karşılık derslere katılan öğrenci sayısındaki azalma, sanal ortamın gerçek sınıf atmosferini temsil edememesi, öğretmen adayı ile öğrenci arasındaki iletişim ve etkileşim sorunları sürecin zayıf yönlerini oluşturmuştur. Sanal sınıf simülasyonu gibi öğretmenlik deneyimine imkân tanıyan yazılımların geliştirilerek mikro öğretim faaliyetlerinin belli bir kısmının bu ortamlarda gerçekleştirilmesi, araştırmanın önerileri arasında sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması, görsel sanatlar, resim-iş eğitimi, uzaktan eğitim, covid-19, korona virüs