Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 80  2023/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Meryem Derya YEŞİLTAŞ

NO Makale Adı
1675871875 ALGILANAN YÖNETİCİ KOÇLUK DAVRANIŞI VE İŞTE GELİŞİM: MOTİVASYON VE CİNSİYETE İLİŞKİN BİR DURUMSAL ARACILIK MODELİ

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, algılanan yönetici koçluk davranışının işte gelişime yol açtığını göstermiştir, ancak bu sürecin altında yatan aracı ve düzenleyici mekanizmalar hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı algılanan yönetici koçluk davranışının çalışanların motivasyonu ve işte gelişimi üzerindeki etkisini, algılanan yönetici koçluk davranışının çalışanların işte gelişimi üzerindeki etkisinde motivasyonun aracılık rolünü ve bu dolaylı etkinin cinsiyete göre farklılaşmasını belirlemektir. Veriler kolayda ve kartopu örnekleme teknikleriyle 333 (K:225 E:108) devlet okulu öğretmeninden toplanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde Process Macro Model 4 aracılık, Model 1 düzenleyici ve Model 7 durumsal aracılık regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar, algılanan yönetici koçluk davranışının işte gelişimi ve motivasyonu olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, algılanan yönetici koçluk davranışının çalışanların işte gelişimi üzerindeki etkisinde motivasyonun aracılık rolünü ortaya koymuştur. Durumsal aracılık analizi sonucunda, algılanan yönetici koçluk davranışının motivasyon vasıtasıyla işte gelişim üzerindeki dolaylı etkisi bakımından kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark vardır. Algılanan yönetici koçluk davranışının işte gelişim üzerindeki etkisinde motivasyonun aracılık rolü erkek çalışanlarda anlamlıyken, kadın çalışanlarda anlamlı değildir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan koçluk, motivasyon, işte gelişim, cinsiyet, öğretmen