Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 79  2022/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Oğuz YURTTADUR, Tuğba BAYRAKDAR, Aylin GÜRBÜZ

NO Makale Adı
1673563991 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNİN RENK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, ilköğretim kademesindeki öğrencilerin yaptıkları resimlerine dayalı olarak, “İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinin Renk Kullanımı Açısından İncelenmesi” araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak desenlenen bu araştırmada, gözlem ve doküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle renk kavramı ile ilgili bilgiler verilmiş, daha sonra bu bilgiler ışığında incelenen ve değerlendirilen öğrencilerin resimleri örneklerle ele alınarak sunulmuştur. Nitel araştırma yönteminin seçilerek kullanıldığı bu araştırmanın katılımcılarını, Sakarya ilinde farklı sınıflarda öğrenim gören 21 kız, 24 erkek olmak üzere toplam 45 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada makalenin uzunluğu dikkate alınarak katılımcılardan örnek olarak seçilen 22 resim incelenerek değerlendirilmiştir. Resimler incelenirken demografik özelliklerden cinsiyet ve yaş gibi özellikler karşılaştırılmıştır. Araştırmada veriler toplanırken öğrencilerden “benim renkli dünyam” konu başlığına bağlı olarak pastel boya ile resim yapmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmanın verilerine bağlı olarak sonuç bölümü oluşturulmuştur. Bu araştırmada öğrencilerin resimlerinde renk kullanımı hakkında önemli sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmaya katılan ilkokul kademesindeki öğrencilerin yaptıkları resim çalışmaları ile cinsiyet özellikleri arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin çizimlerinde renk kullanımı açısından farklı kullanımlar görülmüştür. Kız öğrencilerin renk kullanımında ana ve ara renkleri erkek öğrencilere göre daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere göre renk kullanımı açısından en çok tercih ettikleri renklerin ana renkler olduğu görülmüştür. Öğrencilerin resim çalışmalarında yaş farklarına göre incelendiğinde renk kullanımı açısından farklara rastlanmıştır. 7 ve 10 yaş arasındaki öğrencilerin resim çalışmalarındaki resim özelliklerine bağlı yaş ilerledikçe renk çeşitliliğinin kullanımına rastlandığı görülmüştür. Yaş büyüdükçe gerçeklik algısının artmasıyla öğrencilerin resimlerindeki renk kullanımında figür ve nesnelerin gerçek renginde kullanılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bu bulgular neticesinde, öğrencilerin renk kullanımına dair öneriler getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ana renk, ara renk, figür, resim, öğrenci