Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 80  2023/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Pelin AKMANGİL ASLANLAR, Miray AKYUNUS

NO Makale Adı
1664223226 CİNSİYET İLE PSİKOLOJİK BELİRTİLER İLİŞKİSİNDE ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİNİN ARACI ROLÜ

Bu araştırmanın amacı cinsiyet ile depresyon, kaygı ve umutsuzluk belirti düzeyleri arasındaki ilişkide, kullanılan çatışma çözüm stillerinin aracı rolünü incelemektir. Araştırma örneklemini romantik bir ilişki içerisinde bulunan ve yaş aralığı 18-53 arasında değişmekte olan 634 (345 kadın, 289 erkek) gönüllü yetişkin katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri ve Beck Umutsuzluk Envanteri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Cinsiyet ile depresyon, kaygı ve umutsuzluk belirtileri arasındaki ilişkide, dört farklı çatışma çözüm stilinin aracı rolü Paralel Aracılık Modeli ile test edilmiştir. Ayrıca, tüm model testlerinde, sonuç değişkenleri üzerindeki etkisinin kontrol edilmesi amacıyla, çatışma sıklığı değişkeni ortak değişken olarak modele eklenmiştir. Mevcut çalışma bulguları, kadınlarda olumsuz çatışma çözümünün, erkeklerde ise boyun eğme çatışma çözüm stilinin daha fazla kullanılmasının, yüksek düzey depresyon, kaygı ve umutsuzluk belirtileri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, kadınlarda olumlu çatışma çözümü kullanımı aracılığı ile umutsuzluk belirtilerinde azalmanın olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, romantik ilişkilerinde çatışmalar yaşayan bireylere yönelik müdahalelerin, psikolojik belirtilerin azaltılmasında etkili olabilecek sağlıklı çatışma çözüm stilleri gibi becerilerin geliştirilmesini kapsaması, önerilir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma çözüm stilleri, cinsiyet farklılıkları, depresyon, kaygı, umutsuzluk