Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 79  2022/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe DEMİRHAN, Miray OBAKAN

NO Makale Adı
1663490156 PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞE TUTKUNLUK ÜZERINDEKİ ETKİSİNDE ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Günümüz örgütsel davranış literatüründe, çalışan ile işveren arasındaki ilişkiyi anlatan en önemli kavramlarından birinin psikolojik sözleşme olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, psikolojik sözleşmenin işe adanmışlık üzerindeki etkisinde öz yeterliliğin aracılık rolünün araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma için kullanılacak veriler, 150 finans sektörü çalışanlarından anket yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmada, katılımcıların belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların % 59.3 ü kadın, %40.7 si ise erkektir. Ayrıca katılımcıların yaş ortalaması ise 39 olarak belirlenmiştir. Anket verileri SPSS 21.0 istatistik ve AMOS 24 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, psikolojik sözleşmenin öz yeterlilik ve işe adanmışlıkla; öz yeterliliğinde işe tutkunlukla pozitif bir korelasyon içerisinde olduğunu ve öz yeterliliğinde aracılık rolünün bulunduğunu göstermiştir. Literatürde, psikolojik sözleşmenin işe tutkunluk özerindeki etkisinde öz yeterliliğin aracılık rolünü inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın özgün ve alana katkı sağlayan bir çalışma olduğu söylenebilinir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sözleşme, öz yeterlilik, işe tutkunluk, adanmışlık, aracılık etkisi