Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 77  2022/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ömer Oytun ONUR

NO Makale Adı
1663153726 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE İLLÜSTRATİF ETKİLER: İBRAHİM BALABAN ÖRNEĞİ

Metinler ve fikirler daha iyi ifade edilebilmeleri veya açıklanabilmeleri için resimlendirilmiştir. İllüstrasyonlar, kullanım amaçlarına, tarihsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak oluşturulan çeşitli uygulama tekniklerine göre kategorize edilmiştir. Metinlerde yer alan anlatıların, açıklamaların veya tasvirlerin, insanlık tarihi boyunca resim sanatında konu olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Sanat tarihinin farklı dönemlerinde, sanatçıların eserlerinde, kimi zaman sosyo-politik gereksinimler nedeniyle, kimi zaman da sadece sanatçıların kendi inisiyatifleriyle açıklayıcı etkilerin var olduğu keşfedilmiştir. Bu etkiler dünya resimlerinde olduğu gibi Türk resminde de görülmektedir. Çağdaş Türk resim sanatında sanatçıların, bazen izleyiciye iletilmek üzere işlenen konu üzerinden bazen de dönemin kültürel unsurlarını adeta belgeler nitelikte açıkça sergilediği için birçok ressamın eserlerinde illüstratif etkilerin görüldüğü söylenebilir. İbrahim Balaban’ın eserlerinde bu etkilerin tutarlı bir şekilde gözlemlendiği söylenebilir. İlgili makale çalışmasında, İbrahim Balaban'nın resimlerinde söz konusu etkilerin nasıl, hangi biçim ve karakterde yer aldığının incelenmesi, ilgili literatüre katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli esas alınmış, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Resmi, İbrahim Balaban, İllüstrasyon