Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 75  2022/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ezgi SUMBAS

NO Makale Adı
1660720476 ERGENLERİN GENÇ YETİŞKİNLERİN VE ORTA YETİŞKİNLERİN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ergenlik, genç yetişkinlik ve orta yetişkinlik dönemindeki bireylerin kardeş ilişkilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek ve kardeş ilişkileri üzerine derinlemesine bir araştırma yapmaktır. Bu nedenle araştırmada hem nitel hem de nicel modeller kullanılmış ve karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın deseni Asenkron Karma Modeldir. Araştırmanın örneklemi ortaokul ve liseye devam eden 12-18 yaş arası ergenlik çağındaki öğrenciler; 19-35 yaş arası üniversite öğrencileri ve genç yetişkinlik için lise ve ortaokul öğrencilerinin velileri; Orta yetişkinlik için 36-60 yaş arası ebeveynler arasından lise, ortaokul ve üniversiteye devam eden gönüllülerden oluşmaktadır. Sonuç olarak, katılımcıların kardeş ilişkilerine ilişkin açıklamaları yaş grubuna göre değişmekle birlikte kardeş ilişkilerinin varlığı ve önemi anlamlı kalmıştır. Daha sonraki çalışmalarda ergenlik, genç ve orta yetişkinlik dönemlerinin yanı sıra farklı yaş grupları ile de çalışılabilir. Bu, boylamsal ve daha kapsamlı bir çalışma olan kesitsel bir çalışmadır ve kardeş ilişkileri ele alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Kardeş ilişkileri, bağlanma, iyi oluş, yalnızlık