Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 75  2022/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sevda DEMİR PARLAK

NO Makale Adı
1657213247 İDEAL BEDEN ALGISIYLA KADIN GİYİM MODASINDA OLUŞAN KODLAR VE SİLÜETLERDEKİ BİÇİMSEL DEĞİŞİMLER

Kadın, tarihsel süreçte kişisel özelliklerinden daha çok bedeni ile toplumda var olma sorunsalıyla karşı karşıya kalmıştır. Giyim modası kadına bu sorunsalda kılavuzluk etmiş, bunu yaparken de örtük bir baskıyla bedeninde biçimsel değişiklikleri zorunlu kılan bir algı yaratmıştır. Moda yapısı gereği sürekli yenilik ve değişimi önceleyen bir devinim içerisinde yer almış, tüketimin devamlılığını sağlayan beden imgeleri ile özellikle kadınları bu sürecin daimî temsilcileri yapmıştır. Buradan hareketle çalışmanın sınırlıkları kadın bedenine yönelik ideal silüetler olmuş, moda sistemin başlangıcı sayılan tarihsel süreç kısaca irdelenmiş ve çağdaş giyim modası esas alınarak oluşan kodların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel yöntemle hazırlanmış, betimleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşım izlenerek öncelikle beden algısı ele alınmıştır. Çalışmanın, kavramsal çatısını, moda düzleminde toplumsal dinamikler ve pratikler doğrultusunda oluşan beden algısına yönelik politikalar oluşturmuş, giyim modasında öne çıkan kadın silüetlerinin analizleri görsellerle desteklenerek yapılmıştır. Bu çalışmayla birlikte, modanın klasik olarak adlandırılan kadın silüetleri, geleneksel toplumun baskıcı yapısı ve kodlamaları ile biçimlenirken modern kadın silüetleri ise hem toplumsal değerler hem de tüketim kültürünün öngördüğü ideal ölçütlerle kodlanarak biçimlendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Beden algısı, ideal silüetler, kadın giyim modası