Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 71  2022/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Orhan DOĞRU

NO Makale Adı
1655722993 HEYKEL VE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KAUFMAN YARATICILIK ALANLARININ İNCELENMESI

Bu çalışmanın amacı heykel ve görsel sanatlar eğitimi alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarını demografik değişkenler ve okul faktörleri açısından incelemektir. Bu kapsamda çalışmada karşılaştırmalı ilişkisel tarama araştırma modeli kullanılarak; heykel ve resim öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılıkları karşılaştırmalı yaklaşımla incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma gurubunu Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kocaeli üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi öğrenim gören 148 heykel ve resim öğretmenliği anabilim dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Kaufman Yaratıcılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizine göre görsel sanatlar öğretmen adaylarının heykel ve görsel sanatlar eğitimi alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin fakülte türü, sınıf düzeyi, cinsiyetlerine ve başarılarına göre yaratıcılık düzeylerinde anlamlı farklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar öğrencisi, heykel, yaratıcılık, kaufman yaratıcılık alanı, demografik faktörler, okul faktörleri