Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 71  2022/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Zehra DİLSİZ, Yılmaz ŞENDURUR

NO Makale Adı
1652788788 BAŞLANGIÇ KEMAN EĞİTİMİNDE DOĞAL DURUMUN SOL EL HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMASINA ETKİSİ

Çalışmanın temel amacı başlangıç keman eğitiminde doğal durumun (dördüncü parmak yarım ton) sol el hedef davranışların kazanılmasındaki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada hem keman eğitimcilerinin konuya ilişkin düşünce ve tecrübelerini öğrenmek hem de konuya ilişkin öğrencilerle çalışmak amacıyla karma araştırma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Nitel kısımda durum çalışması deseni kullanılarak keman eğitimi alanında uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel kısmında başlangıç keman eğitiminde doğal durumun sol el hedef davranışları üzerindeki etkisini ölçmek için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Deney grubuyla sol el doğal durum çalışılırken, kontrol grubuyla birinci durum çalışılmıştır. Sontest performans puanları ile elde edilen veriler SPSS paket programında istatistiki olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre deney ve kontrol grupları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Keman eğitimi, sol el, doğal durum, birinci durum