Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 72  2022/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kübra ÇABUKER-SOYÇELİK, Davut HOTAMAN

NO Makale Adı
1649069514 YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMENLERİN DERSLERİNDE YARATICI DRAMAYI KULLANMA DÜZEYLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

Bu araştırmada, yaratıcı drama eğitimi alan öğretmenlerin kendi derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları güçlükler incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma kapsamında olgu bilim deseni kullanılarak yürütülmüştür. Veriler 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan MEB’e bağlı ilkokullarda çalışan yaratıcı drama sertifikası olan toplam 52 öğretmen ile yürütülmüştür. Bu araştırmada kullanılan yapılandırılmış görüşme formu, araştırmanın alt problemlerine uygun olarak öğretmenlerin yaratıcı drama kullanım durumlarını belirlemeye yönelik uzman kanaatleri de alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen dokuz (9) sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler, nitel analiz yöntemlerinden betimsel analize tabi tutulmuş, olup, öğretmenlerden elde edilen cevaplar benzerlik ve farklılıklarına göre tematik olarak sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin görüşlerine ilişkin oluşturulan bu kodlar her bir temaya göre ayrı ayrı tablolar şeklinde frekans ve yüzdeleriyle sunulmuştur. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin sorulara ilişkin verdiği cevapların bazıları doğrudan alıntılanarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda, yaratıcı drama sertifikası olan öğretmenlerin, dramanın derslerde kullanılmasının öğrencilerin öğrenmesine sağlayacağı katkıların farkında olduklarını, buna karşın okullarda yaratıcı drama dersliklerinin eksikliğine, sınıflardaki alan yetersizliğine, mevcut sayılarının fazla olmasına, etkinlikleri uygulamadaki zaman problemine, grup etkinliği uygulamalarında disiplin sorunları çıktığına ve mevcut malzemelerle yöntemi uygulamanın yetersizliğine vurgu yaptıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Drama, yaratıcı drama eğitimi, yaratıcı drama tekniklerini