Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 72  2022/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hacer YILDIRIM KURTULUŞ, Fulya YÜKSEL ŞAHİN

NO Makale Adı
1648841089 PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ETKİLİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN NİTELİKLERİ, MESLEKİ KIVANÇLARI VE MESLEKİ DOYUMLARININ İNCELENMESI

Araştırmada psikolojik danışmanların etkili psikolojik danışman nitelikleri, mesleki kıvançları ve mesleki doyumlarına ilişkin görüşleri ve bu değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış soru formları ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu oluşturan 21 psikolojik danışman, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ile belirlenmiştir. Verilerin analizi gerçekleştirilirken Maxqda 2020 nitel analiz programı kullanılmıştır. Bu programa cevapların yer aldığı soru formları eklenerek, araştırmanın amaçları ve görüşme soruları tema olarak belirlenmiş, veriler anlamlı bölümlere ayrılmış ve onları tanımlayan kodlar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; etkili psikolojik danışman nitelikleri temasına ilişkin etkili psikolojik danışman nitelikleri ve etkili olabilmek için psikolojik danışmanların ihtiyaçları olmak üzere iki kategori elde edilmiştir. Mesleki kıvanç temasına ilişkin meslek seçimine ilişkin olumlu duygu ve düşünceler, meslek seçimine ilişkin olumsuz duygu ve düşünceler, mesleğin tarihsel gelişimi ve felsefesine ilişkin duygu ve düşünceler ve alan savunuculuğu olmak üzere dört kategori elde edilmiştir. Mesleki doyum temasına ilişkin beklenti ve olanakların uyumu, mesleki doyumu azaltan faktörler, mesleki doyumu arttıran faktörler olmak üzere üç kategori elde edilmiştir. Etkili psikolojik danışman nitelikleri, mesleki kıvançları ve mesleki doyumlarının birbirleri üzerindeki etkileri teması altında etkili psikolojik danışman niteliklerinin mesleki kıvanç ve mesleki doyum üzerindeki etkisi kategorisi oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman, etkili psikolojik danışman nitelikleri, meslek kıvanç ve mesleki doyum