Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 68  2022/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Zülali Mine NAZ, Nursan KORUCU TAŞOVA

NO Makale Adı
1648721995 MESLEK LİSESİ MEZUNLARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM (BDGT) DERSİNİN YETERLİLİĞİ

Grafik tasarım, grafik sanatlar içerisinde yer alan, görsellik ve iletişim unsurlarını içerisinde barındıran bir disiplindir. Görsellik ve iletişim kavramları, grafik tasarım eğitimi ile birleştiğinde görsel iletişime dönüştürülmüş olur. Grafik tasarım eğitimi; grafik tasarımın tarihsel gelişim sürecinde, grafik tasarım kuralları ve sanat anlayışını benimsemiş, nitelikli bireyler yetiştirme odaklı sanat eğitimi alanlarından birisidir. Bu araştırmanın genel amacını; grafik tasarım eğitimi içerisinde bulunan, günümüzde meslek liselerinde verilen bir ders olan Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (BDGT) dersinin, mezun öğrencilerin bakış açısıyla yeterli düzeyde olup olmadığını araştırılmasıdır. Bu doğrultuda, mezunların işe yerleşmedeki karşılaştıkları durumlar ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Mezunlar, öğrendiklerini pratiğe dönüştürmede eksiklikler yaşamaktadırlar. Bu durum bu araştırma için önemlidir. Bu araştırmada; Grafik Tasarımın temel ilkelerinden, renk ve tipografi konularının Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (BDGT) dersi içerisindeki yeri, ders müfredatı, müfredattaki konuların süresi, müfredattaki konuların yeterliliği incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesinde örneklem; toplam 28 kişiden, (14 kişilik 2 gruptan) oluşmuştur. Bu araştırma, tesadüfi yöntemle seçilen, İstanbul İli, Bağcılar İlçesinde bulunan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mezun olmuş öğrenciler ile sınırlıdır. Veri toplama sürecinde grafik tasarım mezunlarının; belirttikleri gibi dersin mesleki gelişimleri için önemli olduğu, müfredatta yer almasından memnun oldukları, çok çeşitli konuların olduğu ancak zaman azlığından dolayı öğrenme ve algılamada güçlük çektikleri yönündeki görüşler analiz edilmiştir. Bu durum, mezunların gerek iş bulma gerekse mevcut iş yerinde bilgi birikimini kullanma aşamasında yetersizlikler ve birtakım aksaklıklar yaşamasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak; Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (BDGT) dersi alarak mezun olan öğrenciler yeterli düzeyde kazanım sağlamadığı, öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olabilmeleri için daha fazla uygulama ile geliştirilebileceği ve yeterli düzeye çıkarılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Grafik Tasarım, Bilgisayar Destekli Grafik tasarım, Tipografi, Renk, BDGT