Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 75  2022/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sinem ÇAKIR, Sezai ÇAKIR

NO Makale Adı
1647262779 YÖNETİCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINDAKİ KRİZ DURUMLARI VE KRİZİ YÖNETME BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu çalışma, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre, eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin krizle başa çıkabilme yeterliliklerinin, kriz yönetme becerilerinin, karşılaştıkları kriz durumlarında tercih ettikleri yöntemlerin eğitim kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde bulunan MEB’e bağlı okullarda kadrolu olarak görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, 2019-2020 eğitim öğretim yılında çalışma evreni üzerinden oransız eleman örnekleme tekniği ile belirlenen 255 öğretmen ve 138 yönetici oluşturmaktadır. Katılımcılara Aksu ve Deveci (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri” ölçeğinden faydalanılarak hazırlanan“Okul Yöneticilerinin Kriz Yönetme ve Çözme Becerileri”ölçeği, uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin kriz yönetim becerileri, genellikle “Katılıyorum” düzeyinde iken öğretmen görüşlerine göre bu oran daha düşük gözlenmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin kıdem, yaş ve kriz eğitimi alıp-almama değişkenlerine göre belirttikleri görüşler anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Okul yöneticilerinin kriz eğitimi alıp almama değişkenine göre tüm alt boyutlarda, kriz eğitimi alan yöneticilerin, almayanlara göre kriz yönetme becerilerinde farklılık gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, öğretmen, yönetici