Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 69  2022/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mehmet Serdar DAĞLAR, Ayşe DEMİRHAN

NO Makale Adı
1645469639 ÇALIŞANLARIN İNOVASYON KÜLTÜRÜ ALGILAMALARININ KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK PİLOT ARAŞTIRMA

Araştırma, çalışanların inovasyon kültürü algılamaları ile kurumsal girişimcilik arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmaya, bir büyükşehir belediyesi ve ona bağlı kurumsal şirketlerde çalışan 103 kişi katılmıştır. Gönüllü katılımcılara web tabanlı anket aracılığıyla dağıtılan ve aynı şekilde toplanan verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 21.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda inovasyon kültürünün, kurumsal girişimcilik üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon kültürü, girişimcilik, kurumsal girişimcilik, regresyon analizi, pilot araştırma