Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 70  2022/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gamze AYDIN, Serdar BOZKURT

NO Makale Adı
1644486966 ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ YERİNDE KISKANÇLIK ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, öğretim elemanlarının iş yerinde kıskançlık kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla incelemektir. İş yerinde kıskançlık ve haset gibi duygular öğretim elemanları arasında da hissedilmesine rağmen genellikle yadsınmaktadır. Metaforlar ise bu tür saklı duygu ve düşüncelerin açığa çıkarılmasında yol gösterici olmaktadır. Bu bağlamda araştırmaya tesadüfi yöntemle seçilmiş ve Türkiye’deki on farklı üniversitede çalışmakta olan toplam 128 öğretim elemanı katılmıştır. Katılımcılara “İş yerinde kıskançlık…gibidir; çünkü,…” cümlesini içeren kısa bir form verilmiş ve tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analiz programlarından olan MAXQDA ile kodlanarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcılar birbirinden farklı 78 metafor geliştirmiş ve bu metaforlar 14 tema altında toplanmıştır. Metaforlar aracılığıyla ortaya konulan temalar, ağırlıklı olarak iş yerinde kıskançlığın yıkıcı tarafını vurgular niteliktedir. İş yerinde kıskançlık metaforik olarak sırasıyla en çok; zehir, hastalık ve virüs’e benzetilmiştir. İş yerinde kıskançlık, öğretim elemanları tarafından bulaşıcı nitelikte ayrıca bireysel ve organizasyonel düzeyde yıkıcı etkiler barındıran kompleks bir duygu olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan çalışma arkadaşlarını biraz da olsa kıskanmanın motive edici ya da gerekli olduğunu yansıtan öğretim elemanlarının görüşleri de mevcut literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş yerinde kıskançlık, haset, metafor, öğretim elemanları