Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 69  2022/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuğçe KOÇ, Bünyamin BAVLI

NO Makale Adı
1642188620 ACİL UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

COVID-19 Pandemisi tüm ülkeleri sağlık, ekonomik, kültürel alanlarda etkilediği gibi eğitim alanında da olumsuz etkiler göstermiştir. Dünya ülkeleri gibi Türkiye’de de eğitimin her kademesinde acil uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Bu süreçte öğretmenler yeni dijital araçlar ve öğrenme alanlarını kullanarak çevrimiçi öğretime başlamışlardır. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecinde mesleki gelişimlerini nasıl sürdürdükleri ve mesleki gelişimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgubilim) deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu belirlerken COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimi deneyimlemesi, hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitimde ortak verilen branşların öğretmenleri olması ve Liselere Giriş Sınavında (LGS) yer alan derslerin branş öğretmenleri olması ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu ölçütleri sağlayan 12 ortaokul öğretmeni araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi ve bire bir görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde kullanılan yorumlayıcı fenomenolojik analizi sonucunda üç tema oluşturulmuştur. Bu temalar, “Mesleki Gelişim İhtiyaçları”, “Mesleki Gelişimi Karşılama Yolları” ve “Mesleki Gelişimde Karşılaşılan Zorluklar” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu temalar bulgular kısmında katılımcıların ifadelerinin alıntılarına da yer verilerek açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen mesleki gelişimi, mesleki gelişim ihtiyaçları, acil uzaktan eğitim