Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 66  2021/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Semra Betül UZUN, Yasemin BAL

NO Makale Adı
1639588970 ÖĞRENEN ÖRGÜTLERDE REKABET STRATEJİLERİ: TEKNOKENT FİRMA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Çevre şartlarında meydana gelen hızlı değişim, örgütler için öğrenmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir. Organizasyon yapılarında var olan sürekli gelişim, çevresel faktörlerin oluşturduğu değişim baskısına karşı organizasyonun etkili bir şekilde dönüş verebilmesini sağlamaktadır. Bu noktada hedeflenen, örgütün en temel yapıtaşı olan insanın kendini geliştirme hedefinin, örgütün tamamına ortak bir vizyon aracılığı ile yayılması ve “öğrenen örgüt” haline gelebilmektir. Öğrenmenin bireysel boyuttan örgütsel boyuta ulaşması elde edilen bilginin iletişim, açıklık ve bütünleşme yolu ile örgüte yayılması sayesinde olmaktadır. Öğrenen organizasyonlar, öğrenme sürecinin sistematik bir hal aldığı, insanlar arası karşılıklı etkileşim yolu ile yeni bilginin üretilmesine olanak sağlayan bir örgüt kültürünün var olduğu, sürekli değişen ve gelişen dinamik yapılardır. Bu özellikleri ile organizasyonel gelişim sürecinin en üst basamağını oluştururlar. Bugün süreç halinde devam eden bir öğrenme, organizasyonlar için rekabet üstünlüğü elde edebilmenin en önemli yollarından biri olarak gösterilmektedir. Piyasada elde edilen avantajlı konum, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü de beraberinde getirmektedir. Çalışma kapsamında Ankara ilindeki teknokentlerde yer alan öğrenen organizasyonların uyguladıkları rekabet stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya teknokent işletmelerinde çalışan 112 kişi katılmıştır. Çalışanların öğrenen organizasyon algılarının rekabet stratejilerine ilişkin uygulamaları etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; çalışanların öğrenen organizasyon algısının maliyet liderliği stratejisi uygulamalarını ve farklılaştırma stratejisi uygulamalarını etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Öğrenen organizasyon, rekabet stratejileri, maliyet liderliği stratejisi, farkılaştırma stratejisi