Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 63  2021/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kahraman GÜLER, Gürgün BAYRAK, Mahmut YILMAZ

NO Makale Adı
1630482500 YETİŞKİN BİREYLERDE OBSESİF İNANIŞLAR İLE BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bilişsel duygu düzenlemedeki zorluklar psikolojik bozukluklarda rol oynamaktadır. Obsesif inanışların temelinde önemli ölçüde duygu düzenleme güçlükleri bulunmaktadır. Bilişsel duygu düzenleme becerileri, duygusal uyaranlara verilen bilişsel yanıtları içermektedir.Bilişsel duygu düzenleme becerileri, duyguları kontrol edebilmenin ve başa çıkma stratejilerinin bilişsel bir yöntemi olarak kendini suçlama, kabul etme, düşünceye odaklanma, pozitif tekrar odaklanma, plana tekrar odaklanma, pozitif tekrar gözden geçirme, bakış açısına yerleştirme, yıkım (felaketleştirme) ve diğerlerini suçlama stratejilerini içermektedir. Obsesif inanç alanları ve inanç alanlarının belirti şiddeti OKB’nin ortaya çıkması ve sürdürülmesindeanlamlı ilişkilere sahipolduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı yetişkin bireylerde obsesif inanışlar ve bilişsel duygu düzenleme arasındaki ilişkinin çeşitli sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma İstanbul’da yaşayan yaşları 18 ile 60 arasında değişen 131 kadın, 119 erkek toplam 250 klinik olmayan katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Sosyodemografik bilgi formu, Obsesif İnanışlar Ölçeği-44, Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğikullanılarak katılımcılardan veri toplanmıştır. Uygulanan korelasyon analizleri sonuçlarına göre; obsesif inançlar ve duygu düzenleme bileşenleri arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur.Bireylerin olumsuz durumlarla başvurduğu bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin obsesif inançlarla ilişkili olduğu, düşünceye odaklanma, yıkım (felaketleştirme), kendini suçlama gibi bilişsel duygu düzenleme stratejisinin obsesif inançlarda artışa neden olduğu belirlenmiştir. İşlevsel olmayan bilişsel duygu düzenleme stratejileri yerine bireylere daha işlevsel olan stratejilerin öğretilmesinin ve kullanılmasının sağlamasının obsesif inançlar geliştirmelerini önlemek için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, obsesif inanışlar, bilişsel duygu düzenleme