Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Elif Fatma TOLUN

NO Makale Adı
1628859789 POST MODERNİZM AURASINA BAKIŞ VE SANATSAL ÖRNEKLEMELER

Postmodemizm çok yaygın bir biçimde tartışmaların konusu olmuş ve postmodernist üretim, yaşamımızın her alanını doldurmuştur. François Lyotard, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Pierre-Félix Guattari ve Jean Baudrillard gibi Avrupalı düşünürlerin çalışmaları, konuya geleneğin gelişim çizgisi kapsamında bağlanmaktadır. Postmodemizm bu düşünürlerce, aydınlanmanın fenomeniyle büyük meta rivayetlerin meşruluğunu kaybetmesi olarak yorumlanmıştır. “Postmodernizmin Evrimi” isimli bölümde Lyotard, Foucault, Deleuze, Guattari ve Baudrillard gibi Avrupalı düşünürler ile Jameson ve Foster gibi bazı Kuzey Amerikalı düşünürlerin görüşleri tartışılmıştır. “Postmodern Durum ve Plastik Sanatlarda Örneklemler” bölümünde postmodern sanat üretimleri, minimalizm ve kavramsal sanat gibi öncülleri olan akımlarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Son olarak bu kuramsal çalışmalar ve sanatsal üretimler çerçevesinde nasıl bir yapıdan söz edilebileceği üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, modernizm, sanat