Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe CEYHAN, H. Fatma ŞENER

NO Makale Adı
1628439710 STİL DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİYLE İLGİLİ UZMAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma, stil danışmanlığı eğitiminin mevcut durumu ve stil danışmanlığı eğitiminin geliştirilmesi ile ilgili uzman görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yapılan betimsel araştırma yöntemiyle stil danışmanlığı eğitimi veren uzman kişilere uygulanan anketten elde edilen veriler değerlendirilip, stil danışmanlığı eğitiminin mevcut durumu tespit edilerek, stil danışmanlığı eğitimini geliştirmeye yönelik çözüm önerileri oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri araştırmacı tarafından oluşturulan anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini; stil danışmanlığı ve ilgili alanlarda yurt dışında/yu içinde eğitim almış İstanbul’da sektörde görev yapan stil danışmanlarından ulaşılabilen (12 katılımcı) ve Ankara’da moda tasarımı bölümü bulunan üniversitelerde stil danışmanlığı eğitimi veren akademisyenler (4 katılımcı) oluşturmaktadır. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde stil danışmanı ve akademisyenlerin görüşlerinin yer aldığı anketten elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak gerekli istatistiksel çözümlemeler SPSS paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Örneklem grubunun görüşlerini belirlemek amacıyla her bir maddeye betimleyici istatistikler uygulanarak tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmada stil danışmanlığı eğitimiyle ilgili uzman görüşleri incelenerek geliştirilen öneriler; stil danışmanlığı eğitimine yönelik farkındalık oluşturulması, stil danışmanlığı eğitimi veren kurumların sayılarının artırılması, moda tasarımı fakültelerde stil danışmanlığı dersinin zorunlu olması ve alanla ilgili döküman sayısının arttırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, stil, stil danışmanlığı