Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 60  2021/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hilal GÜNEL, Yusuf KEŞ

NO Makale Adı
1627751754 KİNETİK TİPOGRAFİDE ANLAM OLUŞTURMA SÜRECİNDE SOSYAL GÖSTERGEBİLİM GEÇİŞLİLİK SİSTEMİ

İlk olarak film jeneriklerinde metaforlar oluşturularak kullanılan kinetik tipografi, teknolojik gelişme ve küreselleşmenin etkisi altında iletişim ihtiyacının artmasıyla birlikte internet, reklamlar, TV gibi sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu iletişim aracının yaygınlaşmasındaki en önemli etkenler ise izleyicide belirli bir ruh hali yaratmak için iletilmek istenen mesajın, interaktif bir şekilde ortaya koyulabilmesi ve tasarım unsurlarının direkt manipüle edilebilmesidir. Kinetik tipografide, ses, hareket ve zaman unsurları, soyut kavramları somut olarak ortaya koymakta ve her bir unsur bir mod (yöntem, araç) olarak değerlendirilmektedir. Bu ögeler kullanılarak, dilin görselleştirilmesi yoluyla işaret sistemi ortaya konmakta, dünyaya ait tüm deneyimlerimiz, kinetik tipografide görsel, mekansal ve işitsel bir ortam oluşturularak temsil edilmektedir. Dolayısı ile kinetik tipografinin sadece harf formlarından ibaret bir araç olmadığı, ses, hareket, renk gibi soyut kavramlarla bütünleştirilmiş çok modlu bir göstergebilimsel ifade aracı olduğu ifade edilmektedir. Çok modlu sistemler, iletişimi tam olarak yerine getirmek için iki veya daha fazla semiyotik araca sahip olduğundan dolayı anlam meydana getirme sürecinin farklı açılardan incelenmesi gerekmektedir. Toplumda insanların nasıl iletişim kurduğu ile ilgilenen sosyal semiyotik kavramı, görsel iletişim alanına uyarlanarak bu inceleme gerçekleştirilmek istenmiştir. Tasarımcıların dünyaya özgü fiziksel hareketi dijital ortamda nasıl canlandırdıklarını ifade etmek bu araştırmanın temel noktalarından biridir. Dolayısı ile kinetik tipografi ile oluşturulmuş uygulamalar analiz edilerek her bir tasarımsal oluşum, kullanılan yöntemler açısından incelenerek neden ve nasıl meydana getirildiği ifade edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, çok modlu bir yapıya sahip olan kinetik tipografide, sosyal göstergebilimin bir parçası olan geçişlilik sistemi açısından anlam oluşturma potansiyelini örnek incelemelerle ortaya koymaktır.


Anahtar Kelimeler: Tipografi, kinetik tipografi, anlam oluşturma, sosyal göstergebilim, geçişlilik sistemi