Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 60  2021/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kevser ARSLAN, Aslı GÖRGÜLÜ ARI

NO Makale Adı
1623148841 WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu araştırmada, geçerli ve güvenilir “Web 2.0 Araçlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 310 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Geliştirilmesi hedeflenen ölçeğe yönelik derinlemesine bir alan yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Alan yazın taraması sonucunda 70 ifadeden oluşan taslak ölçek formu hazırlanmıştır. Oluşturulan taslak form alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuş ve görüşler doğrultusunda 54 ifadeye indirilmiştir. Öğretmenler ve dil uzmanları tarafından kontrolü sağlanan taslak ölçek formun pilot uygulaması yapılarak son hali verilmiş daha sonra uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS ve Lisrel istatistik programlarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleriyle; güvenirliliği Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısına dayalı analizler ile ortaya konulmuştur. Açımlayıcı faktör analizleri sonucunda 3 faktörlü toplamda 27 maddeden oluşan bir yapıya sahip ölçeğin, doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, uyum indeksleri incelenmiş ve 3 faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 0.929 olarak bulunmuş ve yüksek seviyede güvenilir olduğu görülmüştür. Araştırma çerçevesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik 3 faktörlü 27 maddeden oluşan 5’li likert tipte “Web 2.0 Araçlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği” ortaya konulmuştur. Sonuç olarak geliştirilen Web 2.0 Araçlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği’nin ortaokul öğrencilerine uygulanabilecek geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 araçları, farkındalık, ölçek geliştirme, ortaokul öğrencileri