Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 60  2021/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşe OKUR, Burcu BAŞARAN

NO Makale Adı
1622630388 MODA RESMİ (İLLÜSTRASYONU) DERS ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hızla üretilip tüketilirken, hoşa giden biçimler yaratarak, doğru mesajlar verip, kişiye uygun kimlikler yaratma çabasında olan giyim, sanat ve tasarım eğitimi gerektiren en önemli alanlardan birisini oluşturmaktadır. Temel sanat eğitimi ve figür çizimi ile alt yapıyı oluşturan moda tasarımı öğrencisi, moda resmi dersi ile de sadece hayalindekileri canlandırarak iki boyutlu düzleme aktarmakla kalmayıp; aynı zamanda da estetik eğitim olan sanat ve tasarım eğitimini almakta, görsel vizyonunu ve zihnini beslemektedir. Moda resmi dersinin, moda tasarımı öğretim programındaki yerini, önemini ve içeriğini belirlemek amacıyla öncelikle literatür araştırması yapılmış, eğitim, moda, sanat ve tasarım disiplinleri arasında bir bağ kurularak konu incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verilerini oluşturmak için ÖSYM kılavuzunda yer alan moda tasarımı lisans programları belirlenmiştir. Bu programlarda yer alan moda resmi derslerinin ders saati ve ders içeriklerinin incelenmesiyle çalışmaya başlanmıştır. Yerinde gözlem ve görüşme amacı ile örneklem olarak belirlenen üniversitelere gidilerek araştırmacı tarafından uzmanlar ve öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Transkripsiyonu yapılan görüşmeler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiş, elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde yorumlanarak sonuç yazılmıştır. Araştırmada elde edilen sonucunda, moda tasarımı programına öğrenci alımının merkezi sınav sistemi ve moda tasarımı eğitimine uygun yetenek sınavı kombinasyonu ile yapılması gerektiği belirlenmiştir. Moda tasarımı eğitim programlarında yer alan moda resmi derslerinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için programda verilen zamanın yeterli olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Moda resmi, moda illüstrasyonu, tasarım eğitimi, moda tasarımı eğitimi, sanat eğitimi