Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 59  2021/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Abdullah TEKİROĞLU, Meryem HAYIR-KANAT

NO Makale Adı
1620232787 ÇEVRE ETİĞİ FARKINDALIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin çevre etiği farkındalıkları ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve çevre etiği farkındalığı ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutum arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Sarıyer, Esenler, Kağıthane ve Beylikdüzü ilçelerinde MEB’e bağlı resmi ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görev yapan toplam 207 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘’Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği’’, ‘’Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeği’’ ve demografik bilgileri toplamak için ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesi sonucunda öğretmenlerin yüksek çevre etiği farkındalığına sahip olduğuna ulaşılmıştır. Çevre içerikli ders alma ve çevre ile ilgili sivil toplum örgütü, kurum veya kuruluşa üye olma değişkenlerine göre çevre etiği farkındalıklarının farklılaştığı; cinsiyet, hizmet süresi ve çevre ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılma bakımından çevre etiği farkındalığının farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, hizmet süresi, çevre içerikli ders alma, çevre ile ilgili sivil toplum örgütü, kurum veya kuruluşa üye olma değişkenlerine göre sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının farklılaştığı çevre ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılma açısından sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ek olarak, öğretmenlerin çevre etiği farkındalıkları ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çevre, Çevre Etiği, Sürdürülebilir Çevre, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, İstanbul