Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 59  2021/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa GAZİOĞLU, Neslihan KARAKUŞ

NO Makale Adı
1617951968 MASALLARIN DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞTİRLMESİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Dinleme, bireyin yaşantısında önemli olan temel dil becerileri arasında yer almaktadır. ‎Dinleme bireylerin başkalarıyla iletişim kurmada ihtiyaç duydukları temel beceridir. Bu ‎beceri olmadan bireyin sosyal ilişkiler geliştirmesi mümkün olmamaktadır. Dinleme ‎becerisi bireyin yaşantısında küçük yaşlardan itibaren kazanılması gereken temel bir ‎beceridir. Dinleme becerisi bireylerde eğitim yoluyla kazanılabilmektedir. Dinleme ‎becerisi, Türkçenin eğitim ve öğretiminde kazandırılması hedeflenen ve öğrencilerin ‎algılama, anlama, çıkarımda bulunma, yorumlama, değerlendirme ve iletişim kurma gibi ‎bilişsel ve sosyal yeterliliklerini gerektiren bir beceridir. Masalların çocuklarda dinleme ‎becerilerini geliştirmeye katkı sağladığı düşünülmektedir. Ancak beşinci sınıf düzeyinde ‎masalların dinleme becerisine etkisinin incelenmesine imkân sağlayan ölçek ‎bulunmamaktadır. Bu bağlamda araştırmada beşinci sınıf öğrencilerine yönelik, ‎masalların dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ‎amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Samsun ilinde ‎öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ‎evrenden rastgele olarak seçilen 702 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin ‎analizi SPSS24 ve AMOS26 programları kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda ‎beş alt boyut ve 22 maddeden oluşan “masal dinlemeye yönelik tutum ölçeği” ‎geliştirilmiştir. Ölçeğin alt boyutları “Masala Karşı Tutum, Anlama Çözümleme, Yaşamla ‎İlişkilendirme, Masalın Sunumu, Etkin Katılım” şeklinde belirlenmiştir. Ölçek 5’li likert ‎türünde hazırlanmış olup, ölçeğin geneline ilişkin cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise ‎‎,87 ve 5 alt boyutta açıkladığı toplam varyans %47,73 olarak bulunmuştur.‎.

Anahtar Kelimeler: Masal, dinleme becerisi, tutum, ölçek