Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 58  2021/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fırat GÜREŞ, Muammer BAHŞİ

NO Makale Adı
1614860343 SINIF ÖĞRETMENİ VE ADAYLARININ MATEMATİK ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının Matematik alanında alan eğitimi bilgisine ilişkin öz-yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma hem nicel hem de nitel desende oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini, Türkiye’ de eğitim veren öğretmenler ile öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 100 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Üç aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında öğretmen adayları 15 gruba ayrılarak, ilkokul 2. sınıf matematik dersinde toplama işlemi anlatılırken müfredat programının belirlediği zaman çerçevesinde konuyu nasıl ve ne şekilde aktarabileceklerine dair kapsamlı bir etkinlik hazırlamaları istenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında; öğretmen adaylarının grup halinde oluşturdukları etkinliklerin birer örnekleri değerlendirilmek üzere görev yapan sınıf öğretmenlerine gönderilmiştir. Öğretmenler bu raporları üç haftalık bir süreçte inceleyip sınıf içinde uygulayarak görüşlerini tekrar raporlarla bildirmişlerdir. Çalışmanın son aşamasında; öğretmen dönüt raporları öğretmen adaylarına dağıtılmış ve bu değerlendirmelere göre hazırladıkları etkinliklerde gerekli değişiklikleri yapmaları istenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının mesleki yeterlik seviyelerini tespit etmek amacıyla öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini kazanma düzeylerine ilişkin algıları ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular alan eğitimi öz-yeterlikleri bağlamında incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının yetersiz olduklarını düşündükleri alanlara uygun olarak öğretmen yetiştiren kurumların programlarını gözden geçirilmesi ve öğretmen yetiştiren kurumlarda verilen derslerin içeriklerinin öğretmen yeterliklerine uygun olarak düzenlenmesi önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Sınıf öğretmenliği, matematik alan eğitimi bilgisi, yapılandırmacı yaklaşım