Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 58  2021/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşegül AKDEMİR, Sinan GİRGİN, Ümran GİRGİN

NO Makale Adı
1614412822 İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ STRESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, resmi ilkokul müdürlerinin iş stresi hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesidir. Okul müdürlerinin bakış açısı ile iş stresi kavramını nitel olarak değerlendirme açısından literatürde eksikler olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın resmi ilkokul müdürlerinin bakış açısından kaynaklanan iş stresi ve nedenlerinin belirlenmesi ve eğitimde politika yapıcılara yol göstermesi açısından önemli olduğu varsayılmaktadır.Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde resmi ilkokullarda görev yapan gönüllü 10 okul müdürü oluşturmuştur. Resmi ilkokullarda görev yapan okul müdürlerinin yaşadığı iş stresi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesine yönelik yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmış ve nitel veri analiz programı MAXQDA kullanılarak kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre resmi ilkokul müdürlerinin iş stresi yaşadığı tespit edilmiştir. Resmi ilkokul müdürlerinin iş stresi kaynakları açıklanmış, iş stresinin kendilerini nasıl etkilediği, iş stresi ile nasıl başa çıktıkları ve iş stresi hakkındaki genel görüşleri ortaya çıkarılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Resmi ilkokul, okul müdürü, iş stresi