Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 57  2021/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Kevser ARSLAN, Aslı GÖRGÜLÜ ARI, Meryem HAYIR KANAT

NO Makale Adı
1614150148 COVİD-19 PANDEMİSİNDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDA VELİ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitime yönelik veli görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik desenden yararlanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını, İstanbul’da, devlet okullarında öğrenim gören 15 ortaokul öğrencisinin velileri oluşturmaktadır. Çalışma gurubu belirlenirken, amaçsal örneklem türlerinden ölçüt örneklem türüne başvurulmuştur. Araştırmaya katılım sağlayan veliler ile online ortamda yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla veriler toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular bağlamında, velilerin uzaktan eğitimde kullanılan uygulamaları yeterince kullanamadıkları, internet ve teknolojik aletlere yönelik eksiklerinin olduğu, derse bağlanamadıkları ve ders materyallerine erişemedikleri, öğrencilerin sorumluluk bilinçlerinde azalma olduğu, öğrencilerin teknoloji ve sosyal medya bağımlılıklarının arttığı gibi problemlerin yaşandığı belirlenmiştir. Velilerin çoğunun uzaktan eğitimi verimli gördükleri, ödevlendirmelerin yeterli olsa da arttırılabileceği ve bu sürece dönük bilgilendirmeleri sağlayan iletişimin sağlandığı fakat bazen duyuruların geç yapıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca velilerin, bu sürecin iyileştirilmesi açısından önerileri de alınmıştır. Veliler, hem kendileri hem de öğrenciler için uzaktan eğitime dönük eğitim verilmesini, online kitap okuma saatlerinin yapılmasını ve ders sürelerinin uzatılmasını beklediklerini bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, uzaktan eğitim, veli, görüşleri