Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Remzi SAN

NO Makale Adı
1611007266 EMPRESYONİZMİN ANİMASYON SANATINDAKİ YERİ VE AHMET YAKUPOĞLU’NA AİT BİR ESERİN TEMSİLİ HAREKETLENDİRMESİ

Sanatçılar hem geleneksel yapıları sayısal ortama aktararak hem de sayısal ortam içerisinde yeni anlatı yapı yöntemleri oluşturarak bu ortamı sanatsal aktivitelerini oluşturma sürecinde aktif bir biçimde kullanmaktadırlar. 20. yüzyılın başından günümüze kadar olan süreç içerisinde sinemanın gelişimi ile koşut biçimde önemli bir ilerleme kat eden ve hareketli görüntü üretiminde oldukça büyük bir etkisi olan çizgi film alanı bu söylem ortamlarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde hareketli görüntü tasarımlarının geliştirildiği sayısal ortamlar ve bu ortamlar içerisinde kullanılan programlar temel alındığında, üretimi gerçekleştirilen çizgi film tasarımlarının birçok sanat alanının birleşiminden meydana geldiği varsayımına ulaşmak mümkündür. Resim sanatı da çizgi film alanının ilişkide olduğu ve beslendiği alanların başında gelmektedir. Çizgi film üretiminin temelinden çatısına kadar olan süreci boyunca var olan tüm kademelerine etki eden resim sanatı ve onun dinamikleri, hazırlanan görüntülerin izleyicinin seyrine sunulduğu son hali olan görüntü içerisinde çoğunlukla arka plan olarak ifade edilen sahne tasarımları üzerinden aktarılmaktadır. Günümüzde hazırlanan çizgi filmlerin sahne tasarımları, görüntülerin tekniklerine ve türlerine göre farklılık gösterdiği gibi resim sanatı tarihi içerisinde yer alan akımlara ve onların etkilerine göre de çeşitlilik sergilemektedir. Bu çalışmada, çağdaş sanat akımları arasında yer alan izlenimcilik akımı ve onun karakteristik özellikleri incelenecek, bu akımının çizgi film alanı içerisindeki kullanımı araştırılacaktır. Farklı tekniklerde tasarlanan çizgi filmlerin izlenimcilik akımını aktarım sürecinde ne tür yaklaşımlar sergiledikleri tespit edilecektir. Betimsel yönteme dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda ulaşılan veriler doğrultusunda Türk resim tarihinde önemli bir yeri olan Ressam Ahmet Yakupoğlu’na ait “Küçüksu Kasrı ve Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi”ni konu alan yağlıboya tablosunun hareket tasarımı gerçekleştirilecektir. Türkiye’de üç boyutlu ve iki boyutlu tekniklerde, özellikle kısıtlı animasyon üretim yöntemi ile gelişim gösteren çizgi film sektörüne, izlenimcilik akımının ilke ve esasları temel alınarak alternatif bir sahne tasarım önerisi sunulacaktır. Bu çalışma ile izlenimcilik akımının çizgi film alanındaki yurtdışı örneklerinde olduğu gibi doğayı konu alan sahne tasarımlarında nasıl bir seyir deneyimi oluşturduğu konusuna değinilecek, oluşturulan sahne tasarımı ve bu sahne tasarımının hareketlendirmesi ile sunulan teorik bilgilerin pratik yansımaları betimlenecektir.

Anahtar Kelimeler: İzlenimcilik akımı, resim, çizgi film, sahne tasarımı, alan derinliği