Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 55  2020/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa Bilge KOÇER, Oya AŞAN YÜKSEL

NO Makale Adı
1610362505 SERAMİK SANATINDA METAFORİK YAKLAŞIMLAR

Postmodernizm ile birlikte seramik sanatında izleyiciye mesaj verme kaygısı, işlevin ötesine geçmiş, imge, sembol ve göstergelerin metaforik anlamları üzerinde durulmaya başlanmıştır. Disiplinler ve malzemeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış, birçok sanatçı sanatsal üretimlerini sanatın tüm alanlarından yararlanarak ortaya koyar hale gelmiştir. Metafor kavramı ise 20. yüzyılın sonunda sanat alanındaki radikal değişimlerle birlikte özgün bir ifade biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Metafor; ironi, benzetme, alegori, metonimi gibi kavramların yer aldığı mecazi anlatım dillerinin en etkilisi olarak kabul edilerek sanatçıların yaratım aşamalarında sıklıkla başvurdukları bir kavrama dönüşmüştür. Bu durum metaforun farklı sanat alanlarıyla iç içe geçmesi ve toplumun kültürel yapısına dahil olması ile güçlü bir kavrama dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Çalışmada metafor kavramının tanımı ve oluşum süreçleri üzerinden sanatçıların metafor oluşturma süreçleri ve bu kavramı sanatsal bir ifade aracı olarak nasıl kullandıkları, seçilen çalışmalar üzerinden irdelenmiştir. Ayrıca kullanılan imge ve göstergelerle sanatçı-izleyici arasında kurulan kuvvetli bağ metaforik mesajlar çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, metafor, göstergebilim, metaforik düşünce, çağdaş seramik sanatı