Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 56  2021/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Şirin KOÇAK ÖZESKİCİ

NO Makale Adı
1609924708 SERAMİKTE KAVRAM, BİÇİM VE KİMLİK İLİŞKİSİ

Seramikte kavram, biçim ve kimlik birbirlerinden farklı terimlerdir. Ancak seramiğin sanatsal bir biçeme dönüşebilmesi için zorunlu birer arayıştır. Bu durum postmodern sanatın disiplinler arası yaklaşımlarında önemlidir. Biçim ve form ilişkisi tarih öncesi zamanlardan günümüze değin seramiğin hem zanaat hem de sanat alanlarında kullanılan metodlarından birisidir. Nitekim bu terimler tek başlarına sanatın fikirsel alt yapısında çoğu kez yetersiz kalabilmektedir. Güncel sanatta kavram, biçim ve kimlik ilişkisi diğer disiplinlerde olduğu gibi seramik sanatında da fikirsel zenginliği arttırmaktadır. Postmodern süreci yaşadığımız bugünlerde dünya genelinde siyasal, kültürel ve ekonomik değişimler yaşanmaktadır. Dolayısıyla sanatçıların değişimleri yakınen takip edip güncel sanatta ifade edebilmesi önemlidir. Güncel sanatta bu değişimler seramiğin sanat olarak adlandırılmasında önemli birer etmendir. Ancak sanat, zanaat ve endüstriyel üretim nesnelerinin birbirine karıştırılması ve ayrımına varılamaması birer problemdir. Zanaatin olduğu yerde el ile yapılan seri bir üretim, endüstriyel nesnenin olduğu yerde endüstriyel bir seri üretim söz konusudur. Seramiğin bir sanat nesnesine dönüşebilmesi için biçimin, ifade ve kimlik kazanması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, kavram, biçim, kimlik, seramik