Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 56  2021/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülhan Gökçe CERAN YILDIRIM, Serhat YÜKSEL

NO Makale Adı
1608715855 KİŞİLİK ORGANİZASYONLARI ENVANTERİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı, Kişilik Organizasyonları Envanterinin Türkiye uyarlamasının hazırlanarak kişilik organizasyonlarını tanılamaya yönelik objektif bir testin literatüre kazandırılmasıdır. Uyarlama çalışmasının örneklem grubunu İstanbul Kültür Üniversitesi mensubu 280’i kadın (%66.9) ve 138’i erkek (%33) olmak üzere toplam 418 öğrenci ve öğretim üyesi oluşturmuştur. Test tekrar test güvenirliği için ise 42 kişilik üniversite öğrencisi grubu ile çalışılmıştır. Temel bileşenler analizinde yapılan oblimin (eğik) döndürme sonuçlarına göre, psikoterapi veya psikiyatri başvurusu olmayan grup üzerinde özdeğeri 1’in üzerinde toplam varyansın %40’ını açıklayan üç faktör elde edilirken; klinik başvuru bildiren grup üzerinde yapılan analiz sonuçlarına göre ise özdeğeri 1’in üzerinde toplam varyansın %48.6’sını açıklayan üç faktör elde edilmiştir. Yakınsak geçerlik analizlerinden elde edilen katsayılar -.19 ile .62 arasında değişmiştir. SPSS AMOS versiyon 25 kullanılarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, X2/sd oranı 1.82, Uyum İyiliği İndeksi .90, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi .88, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi .92, Hata Kareler Ortalamasının Karekökü .07 ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü .04 olarak bulunmuştur. Envanterin Cronbach Alfa iç tutarlılık analizi katsayı sonuçları alt boyutlar için sırasıyla .77, .82 ve .85 olup, ölçek toplam puanı için .91 olarak saptanmıştır. Türkçe uyarlaması gerçekleştirilen envanter, orijinal formu ile benzer sonuçlar ortaya koymuş, sonuç olarak elde edilen tüm bulgular Kişilik Organizasyonu Envanteri’nin geçerli ve güvenilir bir envanter olduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler: Kişilik organizasyonları, ilkel savunmalar, kimlik difüzyonu, gerçeklik testi, Kernberg teori, KOREN