Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mine KAZANCI GÜL, Sertel ALTUN, Defne YABAŞ

NO Makale Adı
1606662783 INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COURSE DESIGN PREPARED ACCORDING TO ASSURE MODEL PRINCIPLES ON STUDENTS

ASSURE modeline göre hazırlanan ünitenin eleştirel düşünme, teknoloji okuryazarlık düzeyleri, akademik başarı ve katılımcıların üniteye ilişkin görüşlerine etkisini belirlemek amacıyla tasarlanan bu çalışmada yarı deneysel desenlerden tek grup ön test son test kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul'da özel bir üniversitede eğitimine devam eden 26 lisans öğrencisi (tamamı kadın, yaş aralığı 20-42) oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır. Nicel verilerin toplanması için öğrencilere öğretim öncesinde ve sonrasında "Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği" ve "Teknoloji Okuryazarlığı Ölçeği" uygulanmıştır. Nitel kısım için odak grup görüşmesi ve öğretmen günlüğü kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, ASSURE modeline göre hazırlanan ünitenin öğrencilerin teknoloji okuryazarlığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğunu, ancak ünitenin eleştirel düşünme düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin teknoloji okuryazarlığını artırmak için öğretmenlerin ASSURE modeline uygun dersler tasarlamaları önerilmektedir.