Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa ALPER

NO Makale Adı
1601105036 ELEKTRONİK TABANLI ÖĞRENME SİSTEMLERİNDE EĞİTİCİNİN UYUMU ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA


İnternet tabanlı öğrenme sistemleri gerek yüksekeğitim kurumlarında gerekse de çalışma hayatında önem taşımaktadır. Beklenilen fayda büyük olmasına karşılık, internet tabanlı öğrenme sistemlerinin kullanıcı sayısı ve benimsenme oranı yeterli seviyelere ulaşamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, mevcut literatürün taranarak internet tabanlı öğrenme sistemlerinin eğitmen tarafından benimsenme ve daha etkin uygulama imkanlarının geliştirilmesine yönelik keşfedici bir çalışma yürütmektir. Çalışma kapsamında, Teknoloji Kabul Modeli (TKM)’ne bilgi kalitesi, sistem kalitesi, servis kalitesi, öz yeterlilik, öznel norm, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, kullanım amacı ve sistem kullanımı değişkenleri eklenerek genişletilmiş bir Teknoloji Kabul Modeli elde edilmekte ve oluşan model değerlendirilmektedir. Çalışmada, 154 üniversite öğretim elemanına elektronik ortamda anket yapılmış ve toplanan veriler önerilen teorik modeli doğrulamak için yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları eğitimde internet tabanlı öğrenme sistemlerinin benimsenmesini gerektiren faktörleri daha da aydınlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, teknoloji kabul modeli, uzaktan eğitim