Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Sayı 8, Sayı 52  2020/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Feride GÖK ÇOLAK

NO Makale Adı
1600374413 ERKEN ÇOCUKLUK MATEMATİK EĞİTİMİ DERS KİTAPLARINDA ÖRÜNTÜ BECERİSİNİN VE ÖRÜNTÜLEME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Örüntü, matematiğin kalbi, ruhu ve özü şeklinde tanımlanmıştır. Çocukları günlük yaşamda doğrudan deneyimlerde örüntüyle tanıştırmak, matematiğin kalbiyle buluşturmak demektir. Çocuklarla örüntüleri doğru şekilde buluşturabilmek ve buna uygun eğitim ortamları oluşturmak ise oldukça önemlidir. Bunu yapabilmenin tek yolu ise örüntüye ilişkin kuramsal ve kavramsal bilginin paylaşımıdır. Bu durum, erken dönemde örüntü becerisinin öğretimine yönelik kaynaklara gereksinimi doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı erken çocukluk döneminde matematik eğitimi kaynak kitaplarında örüntü becerisinin ve örüntüleme süreçlerinin gelişimini incelemektir. Bu doğrultuda son on yılda erken çocukluk döneminde matematik eğitimi kaynak kitabı (Türkçe) olarak basılı yayımlanan altı kaynak kitap çalışma kapsamındadır. Bu çalışmada doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle raporlaştırılmıştır. İlgili alanyazın göz önünde bulundurularak belirlenmiş kavramlara göre kod listesi oluşturulmuş ve veriler kodlanmıştır.Ek olarak kazanım ve standartlara yer verme durumu dahil edilmiştir. Elde edilen bulgular örüntülerin yaşa bağlı gelişimi, örüntü türleri, örüntüleme süreçleri, örüntü etkinlikleri ve kazanım ve standartlara yer verme durumu şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Çalışma sonucunda erken çocukluk döneminde matematik eğitimi kaynak kitaplarında yaşa bağlı örüntü ilgili gelişim tablosuna yer verilmediği, örüntü tür ve biçimlerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte erken çocukluk döneminde matematik eğitimi kaynak kitaplarının hepsinde örüntülere yönelik örnek etkinliklere rastlanmışken, örüntü türlerine ve tüm örüntüleme süreçlerine ilişkin az sayıda örnek etkinliklere yer verildiği bulunmuştur. Ayrıca kaynak kitapların dördünde örüntü becerisi ulusal kazanımlarla ilişkilendirilmiş ve uluslararası standartlara ise kısmen yer verildiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, erken çocukluk matematik eğitimi, ders kiapları, örüntü