Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 54  2020/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Serdal SEVEN, Semih UÇAR

NO Makale Adı
1597523957 TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Okul öncesinde kaynaştırma uygulaması, özel gereksinimli çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının ve bu öğrencilerin akranlarıyla birlikte eğitim faaliyetlerine katılabilmesinin sağlamasıdır. Okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili literatür incelendiğinde, 2016 ve sonrasında okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili lisansüstü tezlerle ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırmaya 2016-2020 yılları arasındaki tezler dahil edilmiştir. Araştırmanın genel amacı Türkiye’de 2016-2020 yılları arasında okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaları farklı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaçla çalışmalar, yapıldıkları yıllara göre dağılımları, yapılan lisansüstü çalışmaların türleri, yapılan çalışmalarda danışmanın ve yazarın cinsiyet özellikleri, yapıldıkları üniversite, enstitü, anabilim dalı ve program, çalışmanın konusu ve çalışılan grup, kullanılan yöntemlerin türleri, çalışmaların sonuçları ve anahtar kelimeleri açısından detaylıca incelenmiştir. Bu araştırma; Türkiye’de okul öncesi dönemde kaynaştırma konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların incelendiği tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmada yer alan lisansüstü çalışmaların evrenini, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2016-200 yılları arasında arşivlenen lisansüstü çalışmalar oluşturmaktadır. İncelenen çalışmaların 2017 yılında daha fazla olduğu görülmektedir. İncelenen çalışmalardan doktora düzeyinde 8 çalışmanın olduğu ve yüksek lisans düzeyinde de 18 çalışmanın olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda daha çok nicel araştırmaların yapıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi dönem, okul öncesi kaynaştırma, özel eğitim, kaynaştırma, kaynaştırma eğitimi