Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 50  2020/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa EROL, Fatih ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1593784028 ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA ATANMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı öğretmen adayları için Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya atanma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara bölgesindeki üniversitelerin eğitim fakültelerinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören toplam 461 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ilk önce 300 öğrenciden elde edilen veri ile açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Daha sonra açımlayıcı faktör analizinden (AFA) elde edilen verilerle 161 öğrenciden elde edilen veri ile de doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. AFA sonucu ölçeğin 25 madde ve 3 faktörden oluştuğunu ve toplam varyansın %71,349’unu açıklandığını göstermektedir. Faktörler “Atanmaya İlişkin Kaygı, Eğitsel Sorunlara İlişkin Kaygı ve Güvenliğe İlişkin Kaygı” olarak isimlendirilmiştir. DFA sonucunda ise elde edilen yapının uyum indekslerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (χ2/sd= 2,95, RMSEA= 02, SRMR= .07, CFI=.94, GFI=.90, AGFI=.87). Ölçeğin toplam madde korelasyonları. .40 ile .89 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise alt faktörlere göre .80 ile .85 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında ölçeğin öğretmen adaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya atanmaya ilişkin kaygı düzeylerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçeceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: doğuya atanma, kaygı, öğretmen adayları