Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 50  2020/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA, Ünsal UMDU TOPSAKAL

NO Makale Adı
1590075524 KİMYA ÖĞRENCİLERİNİN TEHLİKELİ MADDE VE ÖNLEM ALMAYA İLİŞKİN ALGILARI

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin tehlikeli madde ve önlemleri hakkındaki algılarını değerlendirmektir. Kimya öğrencilerinin tehlikeli maddeler ve önlem almaya ilişkin algılarını etkileyen faktörler inceleme konusu yapılmıştır. Araştırmada; literatür taraması yapılmış ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen tehlikeli madde ve önlem algısı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi öğrencileri üzerinde uygulanan araştırmaya 190 öğrenci katılmıştır. Analizde 188 öğrencinin verileri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 26.60’ı erkek, % 73.40’ı kız öğrencidir. Araştırma verilerinin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmuştur. İlk bölüm tehlikeli madde ve alınması gereken önlemlere ilişkin on sorudan oluşmaktadır. Tehlikeli madde algısı boyutunun güvenirliği .98; tehlikeli madde önlem algısı boyutunun güvenirliği .87 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği 0,98 olarak belirlenmiştir. İkinci bölüm ise öğrencilerin cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim düzeylerine ilişkin dört adet sorudan oluşmaktadır. Öğrenim görülen sınıfın tehlikeli madde algısı üzerinde; cinsiyetin ise tehlikeli madde önlem algısında farklılık yarattığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli madde, tehlikeli madde önlemleri, önlisans