Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 47  2020/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Demet AYDIN, Mehmet Nur TUĞLUK

NO Makale Adı
1587844435 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE ÖĞRETİMSEL UYARLAMALARA YER VERME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Okul öncesi dönemde özel gereksinimi olan çocuklar ihtiyaçlarına uygun şekilde desteklendiğinde gelişim özelliklerinde ve günlük yaşam becerilerinde etkili bir değişim görülmektedir. Özel gereksinimi olan çocuklar var olan becerilerini geliştirmek ve topluma uyum sağlamak amacıyla eğitime gereksinim duyarlar. Bu eği̇ti̇m gereksinimlerini karşılamak amacıyla ülkemizde kaynaştırma uygulamalarına yer verilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Uyarlama Eğitim Programı’nın uygulanacağı okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde uyarlamalara yer verme düzeylerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi üzerine kurgulanan araştırmada durum çalışması deseni tercih edilmiş, araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve etkinlik planı kullanılarak elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma grubunun seçilmesinde amaçlı örnekleme yöntemi ve ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin sınıfında en az bir tane kaynaştırma öğrencisinin bulunması ve Uyarlama Eği̇ti̇m Programı’na katılacak olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu Uyarlama Eği̇ti̇m Programı’na katılacak 6 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin öğretimsel uyarlamalara yer verme düzeylerinin yetersiz olduğu sonucunda ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, etkinlik planı, uyarlama, kaynaştırma uygulamaları