Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 48  2020/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fulya YÜKSEL-ŞAHİN, Harun ERTURAL

NO Makale Adı
1587327603 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININ VE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ

Araştırma, üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygısının ve karar verme stillerinin üst bilişe, öğrenilmiş güçlülüğe ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemeye yönelik olarak yapılmış olan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 467 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin çözümlenmesinde MANOVA Wilks Lambda(λ) Testi, Pillai’s Trace Testi, t-testi ve Diskriminant Analiz Testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, işlevsel üst bilişe ve yüksek öğrenilmiş güçlülüğe sahip olan üniversite öğrencilerinin kendine güvenli karar verme düzeyi yüksek çıkmıştır. İşlevsel üst bilişe ve yüksek öğrenilmiş güçlülüğe sahip olan üniversite öğrencilerinin kaçıngan karar, panik karar ve erteleyici karar verme stili düzeyleri, işlevsel olmayan üst bilişe ve düşük öğrenilmiş güçlülüğe sahip olan üniversite öğrencilerinkinden anlamlı olarak düşük çıkmıştır. Kadın üniversite öğrencilerinin panik karar verme stili düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üst Biliş, Öğrenilmiş Güçlülük, Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri, Üniversite Öğrencileri