Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 46  2020/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa SAĞDIÇ

NO Makale Adı
1584800841 DARÜLFUNUNDAN GÜNÜMÜZE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDEKİ ROLÜ

Fen-Edebiyat Fakülteleri bir yandan temel ve sosyal bilimlerde kuramsal bilginin üretildiği ve diğer yandan üniversitedeki tüm fakültelerin öğrencilerine servis dersi vererek üniversite eğitiminin temelini oluşturmaktadırlar. Bu nedenle Fen-Edebiyat Fakültelerinin öğretmen eğitiminde de etkisi yadsınamaz. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Cumhuriyet öncesinden başlayarak günümüze kadar öğretmen yetiştirmede Fen-Edebiyat Fakültelerinin rollerini tarihsel bir bakış açısı ile ortaya koymaktır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu vesileyle başta Milli Eğitim Şuraları ve Yükseköğretim Kurumu olmak üzere ilgili kurumlar tarafından alınan kararlar araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur. Alan bilgisi ve genel kültür dersleri uzun yıllar üniversite bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültelerinde lisans düzeyinde gerçekleştirildiği halde, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin lise ve yüksekokul düzeyinde kaldığı, ancak 1980’den sonra lisans düzeyine yükseltilebildiği görülür. Uzun süre devam eden bu akademik düzey farklılığı, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakülteleri arasında sağlıklı bir iletişimin sağlanmasını da zorlaştırmıştır. 1980’den sonra Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tamamen üniversite seviyesine çıkartılması öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin akademik bir kimlik kazanmasında etkili olmuştur. Ancak bu yeni dönemde öğretmen yetiştirmedeki rol çatışması yeni bir boyut kazanmıştır. Önceden Milli Eğitim Bakanlığı ile Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında yaşanan sorunlara bu kez bir de Eğitim Fakülteleri eklenmiştir. 1997-1998 Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde, eğitim fakültelerinin Fen-Edebiyat fakültelerinden ayrıştırılması yolunda bazı radikal kararlar alınmıştır. Ancak, özellikle kurumlar arasında yeterli koordinasyon sağlanamadığı için bu yapılanma süreci başarılı olamamış, Eğitim Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakülteleri arasında büyük ölçüde benzerlikler oluşmaya başlamıştır. Türkiye’de günümüzde öğretmen yetiştirmede yeni arayışlar söz konusudur. Bu bağlamda öğretmen yetiştirmenin tüm boyutları dikkate alınarak nitelikli bir üniversite ve gelişmiş bir kampüs ortamında öğretmenlerin yetiştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen-Edebiyat Fakültesi, öğretmen yetiştirme, Türkiye, Eğitim Fakültesi