Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 47  2020/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ruhan Ayşe DEMİR, Aslı Seda KURT

NO Makale Adı
1584614561 DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK VE ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİLERİ

Uluslararası ekonomi tarihi, dış ticarette zaman zaman serbestleşme, zaman zaman ise korumacılık görüşlerinin öne çıktığı bir görünüm sergilemektedir. 2008 yılında yaşanan Küresel Finans Krizi dünyada korumacılık yönünde görüşlerin artmasına neden olurken ülkelerin uyguladıkları politikalar da bu dönemin yeni merkantilist dönem olarak anılmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, krizin hala etkilerini sürdürdüğü, tarife dışı engellerin yoğun şekilde uygulandığı günümüzde, korumacılık akımının zaman içerisindeki gelişimi incelenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Almanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin geçmişlerinde ve hatta bugünlerinde korumacılığın izlerine çokça rastlanmaktadır. Dolayısıyla bu konu, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin de süreçten dersler çıkarması bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın temel amacı dış ticarette korumacılığın önemine vurgu yapmak ve gerekliliğini tarihsel açıdan ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmada korumacılığın amaçları ve araçları kısaca tanıtılmakta; yeni korumacılığın altı çizilmektedir. Küresel finans krizinin sürece etkilerinin de incelendiği bu çalışmada Türkiye ekonomisinin yanı sıra özellikle gelişmişlik düzeyleri yüksek ülke ekonomileri de incelenmiş ve korumacı politikaların ülkelerdeki gelişmişlik düzeyini olumlu yönde etkilediği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Korumacılık, gelişmişlik, kriz, ticaret, tarife