Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 8, Sayı 44  2020/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Umay Yılmaz ARER

NO Makale Adı
1583155371 SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK DEZAVANTAJLI GRUPLARIN ENTEGRE YAŞAM ALANLARININ PLANLANMASI

Sosyal Sorumluluk projeleri ve araştırmaları dezavantajlı bireylerin–canlıların ihtiyaçlarını karşılamak, yeni yaşam olanakları oluşturmak, toplum refahını sağlamak için gerekmektedir. Dezavantajlı gruplar; kendi kendine yeterli olamayan veya sınırlı olabilen, kendi sorunlarını tek başlarına çözemeyen, günlük yaşam pratiklerini sürdürme noktasında dışarıdan desteğe ihtiyaç duyan bireylerden oluşmaktadır. Bu birey ya da grupların kendine içkin özellikleri ifade eden bu tanıma ek olarak; göz ardı edilmemesi gereken diğer nokta, dezavantajlılığın, dışsal faktörler tarafından belirlenen yaşam koşulları olarak da karşımıza çıkabileceğidir. Çalışma bu haliyle, dezavantajlılığın iki boyutunu da göz önünde bulundurup sosyal dışlanma kavramıyla ele alarak, ortak deneyim alanları oluşturulmasını hedeflemektedir. 21. yüzyılda önemi giderek artan sosyal sorumluluk kavramı bireylere ve kurumlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Çalışmada dezavantajlı bireyler veya gruplar için bütünleşmiş yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Belirlenen hipotez dâhilinde çalışma; yaşlılara, çocuklara ve hayvanlara yönelik kurulacak merkezlerin kendine özgü tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmasıyla birlikte, aynı zamanda ortak yaşam alanlarında kurgusuz karşılaşmalara - tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi imkân sağlayacak ve kurulması ihtimal ilişkilerin sürmesini destekleyecek yapıların eklenmesine ya da dönüşmesine olanak sağlayacaktır. Araştırmada toplanan veri seti, uygun araçlarıyla analiz edildikten sonra elde edilen bulgular dezavantajlı grupların toplum motivasyonunda yabancılaşma problemi yaşadıklarını belirlemiştir. Literatür tarandıktan sonra tespit edilen problemler; gözlem ve yüz yüze görüşme yapılarak belirlenen problemlere çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk projesi olarak belirlenen grup dahilinde entegre yaşam alanı projesinin alt yapısının oluşturulması öngörülmüştür. Kapsama dâhil edilen “dezavantajlı bireyler” tanımının genişletilmesiyle proje ilerleyen aşamalarda inovatif bir başka projeye dönüştürülebilir.


Anahtar Kelimeler: sosyal sorumluluk projesi, dezavantajlı bireyler, yaşam alanı projesi, entegre yaşam alanları yaratmak